Archive for the Własny wizerunek Category

KAŻDA FIRMA

Każda firma ukształto­wała powszechnie przyjęte wyobrażenie o swoich wyrobach. Pomaga to nabywcy odpowiedzieć na py­tanie: „Kim jestem?” Naszym zadaniem jest znale­zienie ludzi mających skłonność do naszej benzyny.Pokazał mi serię rysunków wykonanych przez lu­dzi stale kupujących paliwo firmy, której służy je­go agencja. Biuro reklamowe z rozmysłem nadało swojej benzynie rysy wielkości i prestiżu. Samocho­dy narysowane przez […]

SERIA RYSUNKÓW

Potem pokazał mi inną serię rysunków. Te nie miały cech wielkości, natomiast wykazywały za­miłowanie do szczegółów. Były wykonane przez lu­dzi skłaniających się do benzyny marki B, która wyrobiła sobie wizerunek „przyjaznej benzyny”. Apeluje ona do ludzi lubiących życie towarzyskie, mieszkańców małych miasteczek, miłośników cie­płych barw. Nawet jej reklamy telewizyjne prezen­tują atmosferę rodzinnego ciepła. Mój informator […]

TRZECIA SERIA

Trzecia seria przypominała rozbuchane ryciny Rube Goldberga. Przedstawiany na nich samochód mógłby nie być zdatny do jeżdżenia, musiał nato­miast mieć antenę i mnóstwo gadżetów. Artyści te­go rodzaju najwyraźniej uważali swoje samochody za cudowne zabawki. Stale przez nich kupowana benzyna wytworzyła w telewizji i gdzie indziej swój obraz jako paliwa podniecającego i dynamicznego. Mój rozmówca powiedział:Znając te […]

PODATNOŚĆ NA DZIAŁANIE

Które z tych paliw najłatwiej może nam ulec? W rzeczywistości najbardziej podatnym na nasze działanie jest dotychczasowy klient mar­ki B, bo chociaż jest on najbardziej familiarny, to jednak pożąda również wielkości. Jeżeli „ocieplimy” trochę kampanię reklamową marki A, będziemy mogli również trafić do nabywcy marki B. Później ów dyrektor badań reklamowych prze­szedł do sprawy symboli papierosów. Okazuje […]

PRZYKŁAD EKSPERYMENTU

Przytoczył przykład eksperymentu przeprowadzonego w początku lat pięćdziesiątych przez głównego psychologa jego agencji. Wybrał on grupę osiemdziesięciu palaczy znanych z silnego przywiązania do któregoś z ga­tunków papierosów i poddał ich testowi psycholo­gicznemu Rorschacha (tzw. „testowi kropli atra­mentu”). Później psycholog — nie będąc poinfor­mowany, jakie gatunki papierosów są faworyzo­wane przez poszczególnych palaczy — zapoznał się z […]

TEORETYCZNE SYWETKI

Jego agencja opracowała teoretyczne sylwetki psychologiczne typowych palaczy każdej z wielkich marek papierosów. Jest to materiał poufny. Jed­nakże ostateczne wyniki w dużym stopniu przypo­minają sylwetki opracowane przez innych badaczy. Firma „Social Research” opracowała na przykład dla „The Chicago Tribune” sylwetki palaczy kilku przodujących marek tytoniowych. Okazało się, że papierosy „Camel” uważane są za męskie i […]

SPRZEDAWCY DETALICZNI

Powyższe studium zostało opracowane, na krót­ko zanim przemysł tytoniowy popadł w wielką konfuzję z powodu osławionej już paniki rakowej, któ­ra według słów rzecznika jednej z agencji reklamo­wych „zapędziła wytwórnie papierosów w piekiel­ny zaułek”. Ci spośród starych potentatów, którzy ukształtowali wizerunki swoich wyrobów jako moc­nych papierosów dla mocnych ludzi — nagle spo­strzegli, że tracą klientelę. Powstał […]