Archive for the Elementy marketingu eksportowego Category

POJĘCIE MARKETINGU

Rewolucja przemysłowa w Anglii i Francji oraz w innych krajach kapitalistycznych doprowadziła do ukształtowania się rynków narodowych i rynku światowego, co stworzyło podsta¬wy do rozwinięcia się niemal wszystkich działań objętych poję¬ciem marketingu. Rozwinięcie się poszczególnych funkcji mar¬ketingowych po okresie rewolucji przemysłowej nie znajdowało . jeszcze odzwierciedlenia w postaci uogólnień, ponieważ pośred¬nictwo handlowe w szerokim tego […]

PO ZAKOŃCZENIU PROCESU PRODUKCJI

Jednakże zbyt włączany był niejako dopiero po zakończeniu procesu produkcji. W tej sytuacji zmniejszyło się znaczenie dawnych firm kupiec­kich z okresu ‚panowania kapitału kupieckiego.’ Działalność handlowa kupców nie była czymś, co można nazwać systemem dystrybucji i miała charakter raczej pasywny. Kupcy służyli producentom, jednaknie wywierali istotnego wpływu na prze­pływ towaru na rynek, stanowili niezbędne, ale nie twórcze […]

WALKA KONKURENCYJNA

Dopiero w końcu XIX i na początku XX w. na skutek dywersyfikacji wynikającej z zasad walki konkurencyj­nej — przy czym dużą rolę odegrała tu działalność handlowa zagraniczna — wiele , firm handlowych wyrosło ponad inne. Zaczęły one stanowić odrębny rodzaj aktywności gospodarczej. , Istotną przyczyną takiego rozwoju firm handlowych były kon­centracja‘.kapitału i powstawanie wielkich przedsiębiorstw […]

LICZBA POŚREDNIKÓW

Z kolei liczba pośredników, którzy mogli współpracować z jed­nym wielkim . producentem, – zależała;, od. możliwości; kapitałowych tych pośrednich ogniw sprzedaży. Zwiększanie wielkości obrotów pośredników prowadziło równocześnie do zwiększania ich możliwości żując w pewnym stopmu handel, zwłaszcza surowcami importo­wymi.-.Organizacje .te. były charakterystyczne zwłaszcza – $la krajów* o dużych tradycjach kupieckich, a więc w Europie. Na­tomiast w-USA,’gdzie […]

PRZYCZYNY DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW

Takie .w naj­większym skrócie były przyczyny, dla, których , uogolmeme działalności pośredników:w postaci opracowań naukowych na­stąpiło dopiero w. XX w.,.mimo że ich działalność sięga czasów starożytnych.Samo pojęcie „marketing” wywodzi się od angielskiego słowa market (rynek) i .trudno dociec; kto  użył. je po- raz pierwszy jego obecnym znaczeniu. Uważa się, że miało to miejsce między rokiem 1906 i 1911 . […]

BRANE POD UWAGĘ

Według niego miało to być. działanie o charakterze koordynacyjnym, planowym;, kierowanie ^działalnością handlo­wą opierające się na skomplikowanych stosunkach wzajemnych między’”.wieloma istotnymi czynnikami, które powinny być, brane pod uwagę przez dystrybutora dbająćego o swoje przedsię- biorstwo handlowe.’ Do tych głównych czynników Butler zalicza:, towary/-które mają .być sprzedawane, b) rynki, na j których mają one być sprzedawane, c) […]

W WĄSKIM ZNACZENIU

Definicja AMA i niemal wszystkie późniejsze’definicje marketingu nief zawierają w sobie słowa-dystrybucja. Wynika to prawdopodobnie stąd, że pojęcie dystrybucja* nie jest jednolicie rozumiane przez’zajmujących się tą problematyką. Spotykamy śię z jego określeniem niejako w wąskimi szerokim znaczeniu. W- wąskim- znaczeniu przez ‚dystrybucję zwykło się’ rozumieć pewne czynności- techniczne związane z wykonaniem umowy kupna-sprzedaży.’ Zalicza się do nich takie czynności, […]